• Програми
  • Проекти
  • Извештаи

Зајакнување на млади девојки и жени преку спортот

ТАКТ ја препознава моќта на спортот во зајакнувањето на девојките и младите жени преку градење на нивните капацитети кои го подобруваат квалитетот на нивниот животот и животот на другите во заеднцата. Преку учество во спортските програми тие ги подобруваат лидерските и животните вештини, самодовербата, упорноста и самоефикасноста, притоа станувајќи активни двигателки во областа на лидерството.

 

Нашата програма им овозможува на девојките и жените да ги користат своите лидерски вештини за да ги искористат сите придобивки од своето образование, да ги искажат своите мислења и идеи и да преземат акција за прашања од општествено значење. Како резултат на тоа, нашите програми засновани на спорт, станаа моќна алатка за надминување на патријахалните и социјални норми.

Ангажмани за застапување

На иницијатива на ТАКТ се создаде движење за родова еднаквост во спортот. Преку развиена стратегија за застапување, имаме за цел да ги истакнеме недоволно застапените и маргинализираните жени во спортот на национално и на меѓународно ниво. Нашата кампања за застапување е наменета за засилување на нечуените гласови на жените во спортот во земјава, обезбедувајќи им еднаков пристап и можности во спортот. ТАКТ работи на подигнување на родовата свест со цел да се обезбедат сигурни и достапни информации за да се изгради подобро разбирање на родовата еднаквост како основна вредност во земјата. Покрај тоа, ние учествуваме и го претставуваме гласот на жените во спортот преку политичко ангажирање и застапување на национално и меѓународно ниво. Апелираме преку креаторите на политиките, политичките партии и владите да ја вклучат перспективата за родова еднаквост во политиките и политичките дијалози.


Нашата стратегија насочена кон креаторите на политиките значи вклучување на родовата компонента во политиката и законодавството.

Градење на мирот и социјална кохезија преку спортот

Целта на ТАКТ е да се искористи моќта на спортот да промовира инклузија, помирување и градење на мирот. Ние ја одбравме стратегијата за Спортот за развој и мир како социјална интервенција која користи игри и спорт преку кои ги исполнуваме и промовираме Целите за одржлив развој посочени од Организацијата на обединетите нации (ООН). Целта на нашите спортски програми е да се надминат географските и социјалните бариери, со што ќе се обезбеди сигурно место за подобрување на комуникацијата, интеракцијата и интеграцијата на младите. Преку спортот едуцираме и промовираме позитивни вредности и го олеснуваме развојот на важни индивидуални и социјални вештини.

Промовирање на стратешки пристап кон спортска дипломатија на ЕУ

Sports Diplomacy

ТАКТ е партнер на Еразмус+ за имплементација на проектот „Промовирање на стратешки пристап кон спортската дипломатија на ЕУ“ чија цел е да се подготват примарни истражувања и етапна серија на спортски настани со цел поддршка на приоритетите на ЕУ во областа на спортската дипломатија. Проектот ќе овозможи усвојување на стратешки пристап кон спортската дипломатија и ќе обезбеди докази за случаи кога спортот игра важна улога во засилување на клучните дипломатски пораки на ЕУ,придонесувајќи кон зајакнување на дипломатските односи со трети земји. Проектот испитува каква улога игра спортот во борбата против насилството, расизмот, дискриминацијата и нетолеранцијата, поттикнување на социјалната инклузија и еднакви можности во спортот; подобрување на доброто управување во спортот, поттикнување на учеството во спортот и промовирање на доброволна активност во спортот.

Партнери на овој проект се: Université catholique de Louvain, Belgium; Edge Hill University; TMC Asser Institute, Netherlands; TAKT; Universidad Carlos III de Madrid, Spain; University of Rijeka, Faculty of Law, Croatia; ESSCA School of Management, France.


Жени Лидерки - Унапредување на родова еднаквост во спортот

Едногодишниот проект „Жени Лидерки – Унапредување на родова еднаквост во спортот“, поддржан од Кралството на Холандија во Р. Македонија и ќе започне со реализација од декември 2018та година. Имено, активностите во рамките на овој проект ќе опфатат работилници и семинари наменети за градење на капацитетите на локалните спортски организации со цел воведување на родовата перспектива во интерната легислатива како и промоција на методи и модули за унапредување на родовата еднаквост во внатрешните структури на спортските субјекти. Истовремено, ќе биде креирана кампања за подигнување на свеста за значајноста од родовата рамноправности и еднакви можности за жените вклучени во спортскиот сектор.

Партнери за оваа иницијатива се Агенцијата за млади и спорт како и меѓународното здружение „Women Win“ од Холандија.


Спорт за сите

Sport for all

ТАКТ заедно со локалната мрежа за Спорт за Развој во Крива Паланка, а поддржано од Германското Друштво за интернационална соработка ГИЗ, на 15ти април го започна шестмесечниот проект “Спорт за Сите”. Целта на проектот “Спорт за Сите” е да се подобри социјалното вклучување на маргинализираните млади во Крива Паланка преку зголемување на нивниот пристап до спортски објекти во градот. Во овој проект како алатка ќе се користи спортот за да се постигне инклузија на деца и млади од маргинализирани групи кои живеат на територија на општина Крива Паланка. Главната цел на оваа акција е да се помогне во стекнувањето вештини за социјално вклучување преку спорт и да се промовира градење на мир, пријателство, соработка и инклузивни вредности на сите нивоа на општеството.

Проектот претставува серија на планирани и структурирани активности со цел да се промовира идејата за Спорт за сите (спорт за социјална инклузија) и да се приклучи кон локалните училишта, спортски клубови, грас рут движења и младински организации на локално и национално нивo.

Проектот ќе создаде одржлива база на обучувачи, ментори, млади лидери кои ќе го искористат своето знаење и ќе го инкорпорираат во нивните училишта, клубови и младински центри. Урбаните спортски места за социјално вклучување ќе ги заживеат заборавените спортски структури кои ќе се трансформираат во одржливи спортски локации за сите млади во градот. Овој проект ќе ја нагласи моќта на спортот како алатка за трансформирање на заедниците и на нејзините луѓе на подобро.


Спортска дипломатија

ТАКТ ќе започне со реализација на десетмесечниот проект од програмата Спортска Дипломатија со цел градење на соработка и партнерство помеѓу Р.Македонија и Р.Косово. Спортската дипломатија може да се дефинира како нов квалитативен, економичен и влијателен пристап кој води кон зголемување или создавање траен дијалог и културно разбирање како и инклузија и зајакнување на соработката помеѓу младите. Во рамките на проектот ќе се организираат работилници и летни кампови со учесници и учеснички од Р.Македонија и Р. Косово. Проектот е поддржан од Меѓународната Асоцијација за спорт и култура.


Проект за социјална вклученост преку спорт

ТАКТ во соработка со амбасадата на Франција во Скопје во наредниот период ќе го спроведе проектот “We Stand Together- Sport for Social Inclusion” кој има за цел да ја подобри кохезијата на заедницата , да се бори против социјалната исклученост и да придонесе кон позитивни општествени промени. Проектот е насочен кон сите важни спортски актери во Северна Македонија, со цел да се подобри вклучувањето на младите од маргинализираните делови на нашето општество. Проектот се основа на три важни столбови со цел да се постигнат поставените цели: 1.Вмрежување и соработка (Лион, Франција) 2. Градење капацитети (Северна Македонија) и 3. Зголемување на јавната свест за важноста на социјална вклученост преку спорт (Северна Македонија).

Солидарност за мигрантите

Solidarity for migrants

Уметничките активности претставуваат важен дел во справувањето со хуманитарните кризи, како што се тврди во неколку интернационални иницијативи во светот. Проектот Креативни и спорстки активности за мигрантите во Македонија беше имплементиран со цел придонес кон подобрување на психосоцијалната состојба на мигрантите во транзит центрите во Македонија. Ние го земавме во предвид фактот што имплементацијата на физичката и уметничката иницијатива го подига моралот, ги спречува конфликтите и штетното однесување во камповите, придонесува кон чувството на моќ и успешно ги надминува тешкотиите и проблемите со кои мигрантите се соочуваат секојдневно. Во проектот во времетраење од пет месеци тимот на ТАКТ организираше креативни работилници со жонглери, цртање, работа со глина, музика како и спортски активности со физички активности и спортски игри.


Телемарк Македонија

Telemark Macedonia

Телемарк 2014

Телемарк Македонија беше организиран на два скијачки терена, Маврово и Попова Шапка, кој резултираше во учество на повеќе од 100 учесници, со искуство или мало искуство во скијање. Целта на проектот беше да се нагласи важноста на физичките активности и да придонесе во унапредување на жените во спортките активности на отворено. Проектот еднакво ги промовираше македонските најголеми скијачки ресорти како и природните убавини и терени кои тие ги нудат.

Телемарк 2015

Успешноста на проектот Телемарк 2014 беше повторен и следната година, со засилено учество на скијачи ентузијасти од целиот регион.Настанот беше надополнет со дебати за важноста на учеството на жените во спортот, теоретски предавања за телемарк скијањето, презентации на видеа од скијање,планинарење и разни други активности. Проектот беше поддржан од страна на Одделот за Државна Глобална Спортска Менторска Програма на САД, амбасадата на Италија, Општина Ростуше и Маврово, и ски центарот Жаре Лазаревски.


Унапредување на жените преку спортот

Girls Empowerment

„Унапредување на жените преку спортот“ е нов проект поддржан од амбасада на Кралството Холандија,а имплементиран од ЗУМД ТАКТ. Проектот се состои од различни работилници за развој на лидерските вештини преку спортот кои ќе се одржуваат во средните училишта низ Македонија. Две експертки од познатата холандска невладина организација ќе ги изведуваат работилниците за унапредување на жените преку спортот заедно со студенти од Факултетот за физичко образование,спорт и здравје. Овој проект ќе вклучува и инспиративна видео презентација за жените спортистки како и објавени стории со еминентни македонки спортистки.


Move Week 2015

Move Week

Move Week 2015 е интернационална спортска седмица која се одвива во повеќе од 200 градови во Европа и во дел од Јужна Америка. ТАКТ заедно со Федерација за Рекреативен Спорт организираа разни спортски активности во скоро сите градови во Македонија,со особен акцент на промоцијата на модерирани физички активности за постари лица. Повеќе од 10 домови за стади лица земаа учество како клучен дел од овој проект.


Девојките се лидери

Girls are Leaders

„Девојките се лидери“ е спортска иницијатива во траење од шест месеци за користење на спортски пристап и создавање на единствени можности за унапредување на девојките и жените во Македонија. Целта на проектот е промовирање на примери и унапредување на жените спортистки преку специјални креирани активности за поддршка и помош на претприемништвото во спортската индустрија. Овој проект е базиран на концепт кој опфаќа вклученост на национално ниво преку селекција на три општини во Македонија. Иницијативата е поддржана од страна на Француската амбасада и Францускиот Конзулат.


Интернационален ден за спорт и развој

International Day

Интернационалниот ден за спорт и развој на 6ти април беше за прв пат одржан во Македонија и вклучи познати спортисти како примери во промовирање на спортот за мир. Беше создадена успешна кампања како и онлајн платформа.


Здраво стареење преку спорт

„Здраво стареење преку спорт“ е проект кој промовира рекреативни спортски активности за постари лица (55+). Спортските активности ќе ги одржуваат искусни спортисти и ќе го следат словенечкиот пример на вежбање. Сите учесници ќе имаат можност да присуствуваат на теоретски работилници и да научат повеќе за бенефитот од редовното вежбање. Овие рекреативни активности ќе се одржуваат на отворено,во парковите во општина Центар,Скопје. Бенефитот од физичките активности е превенција од остеопороза, превенција од дијабетис, кардиоваскуларни заболувања, рак, згоеност, подобрување на координацијата и балансот, подобрување на душевното здравје, подобрување на сонот, благостостојбата и виталноста. Овој проект е поддржан од страна на Општина Центар,Скопје.


МТБ Трка Маврово

“MTБ Трка Маврово“ е проект за зголемување на спортските активности и навики за најмладите, со помош на зголемена вклученост во симулативни и интерактивни бесплатни работилници кој беше организиран како дел од Годишниот велосипедски маратон кој се одржа во Маврово.


Обединети преку спортот

Проектот „Обединети преку спортот“ е иницијатива во траење од 10 месеци, имплементирана на национално ниво со цел создавање на национална мрежа од 25 спортски лидери од цела Македонија. Лидерите,кои се еминентни спортски промотори во нивните заедници, се обучени да развијат акциски план на три теми како што се унапредувањето на жените преку спортот, социјална инклузија на маргинализирани групи преку спортот и градење на мирот и решавање на конфликти преку спортот. Притоа, ќе биде организиран единствен Спортски фестивал за социјална инклузија и ќе се објави прирачник за зголемување на учеството на девојките во спортот. Овој проект е имплементиран во партнерство со Амбасадата на САД.

Финансиски извештај 2018

Financial report 2018

Наративен извештај 2018

Годишен извештај 2017