Проектот е за градење на капацитети за Европската недела на спортот (EWoS) преку воспоставување на Национален фитнес ден и промоција на физичката активност во голем број земји што не се на програмата на ЕУ и партнерски земји (кои не се ЕУ). Ќе биде организирана двонасочна размена на знаење и искуство преку здружување на 4 добро воспоставени Национални асоцијации за фитнес со искуство во проекти финансирани од ЕУ и постојни успешни кампањи за НФД, со клучни фитнес-актери во други земји што не се членки на ЕУ. Воспоставувањето „пријателска врска“ ќе помогне во создавање на силни врски помеѓу организациите, олеснување на трансферот на знаење и искуство за развој на фитнес-секторот. Јасна цел на проектот е да се градат врски што ќе го надминат времетраењето на проектот, инкорпорирање на актерите од земјите партнери во фитнес и спортските мрежи на ЕУ.